Rechten en plichten

Wat kunnen we van elkaar verwachten , afspraken

De therapeut is lid van beroepsvereniging LVPW (Landelijke Vereeniging Psychosociaal Werkenden ).

De LVPW is een beroepsorganisatie voor professionele therapeuten, werkend in de geestelijke gezondheidszorg. Er wordt gewerkt volgens het beroepsprofiel en de beroepscode van deze vereniging. De therapeut is geregistreerd bij de RBCZ en de praktijk heeft een AGB code zodat vergoeding via de zorgverzekering mogelijk is. Naast registratie en certificatie biedt de RBCZ onafhankelijk klachtrecht.

De therapeut is aangesloten bij de NVRG (Nederlandse Vereniging voor Relatie-Gezinstherapie). NVRG waarborgt de kwaliteit van de opleiding van Relatie- en Gezinstherapeuten. Zij hebben in een document beschreven wat de kenmerken van systeemtherapie zijn en welke werkwijze u van een systeemtherapeut kunt verwachten.

Klik hier voor het visiedocument van de NVRG. Bovendien geldt voor leden van de NVRG de beroepscode voor psychotherapeuten.

 

Klachten

Als u klachten heeft over de behandeling meldt u dat bij voorkeur bij de therapeut zodat er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Als dit niet leidt tot een voor u bevredigend resultaat kunt u een klacht indienen bij de LVPW /RBCZ. Als Registertherapeut val ik onder het Tuchtrecht van Tuchtcollege Complementaire Zorg (TCZ ) en ben ik aangesloten bij Geschillencommissie Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG).

 

 

 

Privacy document Praktijk Sperling Zweers

Praktijk Sperling Zweers  hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy reglement willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doener alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

▪ Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy document;

▪Verwerking van uw persoonsgegevens beperken is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

▪Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

▪ Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

▪ Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen,tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en/of met toestemming van u;

▪ Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens en deze respecteren.

 

Dossier en rapportage

Onder dossier wordt verstaan: een verzameling van gegevens, schriftelijk en elektronisch, die bewaard worden vanwege hun relevantie voor de kwaliteit en/of continuïteit van de professionele relatie. Gegevens die Praktijk Sperling Zweers vastlegt in het dossier zijn:

De gegevens die u invult op het aanmeldformulier. Waaronder van jeugdige en ouders:

o Voor- en achternaam

o Geslacht

o Geboortedatum

o Adresgegevens

o Telefoonnummers

o E-mailadres

Tevens:

Huisarts, medische bijzonderheden

Aanmeldingsreden

Verwijsbrief (huis)arts / verwijzing gemeente

Rapportage (zoals behandelplan, evaluatieverslagen, correspondentie)

Diagnose (indien van toepassing)

Doel en grondslag

Het doel en de grondslag voor deze persoonsgegevens is:

▪ Administratieve doeleinden

▪ Communicatie

▪ Wettelijke verplichting

Persoonlijke werkaantekeningen

Persoonlijke werkaantekeningen van de therapeut behoren niet tot het dossier. Persoonlijke werkaantekeningen worden gescheiden van het dossier bewaard en na voltooiing van de opdracht vernietigd

Digitalisering en beveiliging

Praktijk Sperling Zweers heeft het dossier volledig gedigitaliseerd, er is geen papieren dossier. Met de softwareleverancier die dit mogelijk maakt is een verwerkersovereenkomst afgesloten en er zijn passende technische maatregelen genomen om de beveiliging van uw gegevens te waarborgen. Onder andere:

▪ Op alle systemen wordt een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid gehanteerd.

Bewaartermijn

De wettelijk vastgestelde bewaartermijn voor dossiers in de jeugdhulp is 15 jaar, ingaand na afloop van de behandeling.

Vertrouwelijkheid

Praktijk Sperling Zweers is verplicht tot geheimhouding van datgene uit hoofde van de professionele relatie met de cliënt ter kennis komt;

▪ Indien het in het belang van de cliënt is dat informatie wordt gedeeld met andere personen of instanties, zetten wij ons in om deze informatie door de cliënt zelf te laten doorgeven, of vragen wij de cliënt expliciet om toestemming voor het doorgeven van bepaalde informatie aan bepaalde personen of instanties;

▪ De geheimhouding geldt niet voor zover er een wettelijk meldrecht is. Dit is bijvoorbeeld het geval ten aanzien van kindermishandeling.

▪ In het kader van supervisie en intervisie kan ik geanonimiseerde clientgegevens bespreken met de deelnemers. Deze gegevens vernietig ik na afloop van de bespreking.

Rechten omtrent uw gegevens

U hebt het recht de over u opgeslagen informatie in te zien indien u dat wenst. Voor inzage van gegevens of afgesloten dossiers kunt u een aparte afspraak maken (tegen de normale therapie kosten) met de praktijk. U hebt recht op wijziging van uw persoonsgegevens indien ze niet juist, onvolledig of niet nodig zijn voor het doel van de registratie. U hebt het recht feiten die niet kloppen te (laten) verbeteren.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Document nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

 

Algemene Betalingsvoorwaarden Praktijk Sperling Zweers

Artikel 1:

Deze algemene betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle

onderzoek- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de behandelaar en de cliënt.

Artikel 2:

Betaling dient te geschieden naar geleverde diensten en niet naar resultaat.

Artikel 3:

Annuleren van de afspraak kan tot 24 uur voor de afspraak. Bij niet verschijnen op de afspraak of wanneer minder dan 24 uur voor de afspraak wordt geannuleerd wordt €45,— in rekening gebracht, ook in situaties van overmacht.

Artikel 4:

Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen na de factuurdatum – vermeld op de nota – heeft voldaan, is de cliënt in gebreke zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. De cliënt is met ingang van de dag waarop hij/zij in gebreke is, over het gedeclareerde bedrag de wettelijke rente verschuldigd zolang de cliënt in gebreke blijft aan zijn/haar wettelijke verplichtingen te voldoen.

Artikel 5:

Bij niet betaling binnen 14 dagen na factuurdatum wordt aan de cliënt een betalingsherinnering gestuurd. De betalingstermijn na de herinnering is eveneens 14 dagen. Voldoet de cliënt niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een tweede herinnering, waarbij een betalingstermijn geldt van 7 dagen. Voldoet de cliënt ook na deze tweede herinnering niet aan zijn/haar verplichtingen, dan volgt een aanmaning, waarbij nog eens een betalingstermijn van 7 dagen geldt. Bij het verzenden van deze aanmaning wordt een bedrag van 25 euro als zijnde administratiekosten in rekening gebracht.

Bij overschrijding van de laatst genoemde termijn van 7 dagen na de aanmaning is zonder nadere ingebrekestelling de behandelaar gerechtigd incassomaatregelen te treffen, en zal de inning van het verschuldigde bedrag inclusief administratiekosten onverwijld in handen worden gegeven van derden.

Artikel 6:

Is de cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op tenminste vijftien procent van het te vorderen bedrag.

Artikel 7:

Bij betalingsachterstand is de behandelaar gerechtigd verdere behandeling op te schorten totdat de cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Artikel 8:

Ieder jaar kan per 1 januari een tariefsverhoging plaats vinden. Deze wordt uiterlijk 1 maand van te voren aangekondigd.

Artikel 9:

Op alle overeenkomsten met Praktijk Sperling Zweers is het Nederlands recht van toepassing. De bevoegde rechter is exclusief bevoegd kennis te nemen van geschillen die uit overeenkomsten met de  praktijk voortvloeien.

Artikel 10:

De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf. Het eventueel uitblijven van vergoeding heeft nimmer een opschortende werking op de betalingsverplichting van de cliënt.

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]